Diversity of flora at Lake Beysehir (Turkiye) and its surroundings: an assessment in the context of ecology and tourism

Authors

  • Gamze Temizel Department of Tourism Management, Faculty of Tourism, Selçuk University, Konya
  • Erkan Akgöz Department of Tourism Management, Faculty of Tourism, Selçuk University, Konya
  • Burcu Yılmaz Çıtak Department of Biology, Faculty of Science, Selçuk University, Konya

DOI:

https://doi.org/10.6092/issn.2281-4485/18491

Keywords:

plant biodiversity, vegetation, ecology, ecotourism, botanical tourism, SWOT

Abstract

The main purpose of this study is to determine the flora diversity of Lake Beyşehir, Turkiye's largest freshwater lake, and to list the plants present in the research region. Another aim of the research is to reveal the possible contribution of the flora diversity of the research area to regional tourism. It is also among the objectives of the study to draw attention to the need to ensure the sustainability of existing flora while using it for recreational purposes. The research area of ​​the study is Lake Beyşehir (Turkiye) and its surroundings. In the study, a mixed-methods technique was employed with a multidisciplinary approach. A two-stage process was followed in obtaining research data. In the first phase (Study 1), field studies were carried out in the area between March and August 2023. In the second stage (Study 2), a study was conducted with a quantitative research design in order to reveal the contribution of the flora diversity of the research area to tourism. A survey form suitable for SWOT analysis was used as a data collection tool. As a result of the study, plant species widespread in the region were identified, and 178 plant specimens were investigated. It has been determined that Lake Beyşehir and the surrounding area have significant biodiversity and flora, making the area an attractive destination for flora tourism. In the conclusion of the study, suggestions were developed to protect and use the flora diversity of the region within the scope of tourism.

References

AKLIBASINDA M., BULUT Y., AKPINAR KULEKCI E. (2011) Aladağlar’da (Kayseri-Yahyalı) yetişen doğal bitkilerin flora turizmi açısından değerlendirilmesi. KSU J. Nat. Sci. Special Issue: 8-15.

BAGCI I. (2010) Kurucaova-Gölyaka (Beyşehir/Konya) ve Yenişarbademli (Isparta) arasında kalan bölgenin florası. Master's Thesis, Selcuk University Institute of Science, Turkiye.

BALLANTYNE M., PICKERING C. (2012) Ecotourism as a threatening process for wild orchids. Journal of Ecotourism 11(1): 34-47. https://doi.org/10.1080/14724049.2011.628398

CEBALLOS-LASCURÁIN H. (1996) Tourism, ecotou-rism and protected areas: The state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. IUCN Publications, Cambridge, 301.

http://dx.doi.org/10.2305/iucn.ch.1996.7.en

DEMIRELMA H., ERTUGRUL K. (2009) Derebucak (Konya), İbradı-Cevizli (Antalya) arasında kalan bölgenin endemik bitkileri ve tehlike kategorileri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 2(34):137-148.

DOGANER S. (2019). Flora Turizmi: Orman, Çiçek ve İnsan. - In: Erbilen, S. Ü., Şahin, G. (eds.) Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları. Eski Babil Yayınları, İstanbul.

DINÇ A., OZTURK R. (2013) Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın ekoloji ve turizm bakımından araştırılması. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1):118-123.

ERKEN K., ATANUR G., AKIN TANRIOVER A. (2019). Nature tourism potential of the flora of Bursa. AÇÜ Orman Fak Dergisi, 20(1):92-101.

FOLMER A., HAARTSEN T., BUIJS A., HUIGEN P.P. (2016) Wildlife and flora and the perceived attractiveness of green places: A comparison between local and national green places. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 16:16-23. https://doi.org/10.1016/j.jort.2016.09.001.

GOKTUG, T.H., YENILMEZ ARPA N. (2016) A method approach for determining recreational carrying capacity in the scope of boat tours: Sample of Beyşehir Lake National Park. KSU J. Nat. Sci. 19(1): 15-27.

GUNGOR S., ARSLAN M. (2003) Beyşehir İlçesi ve yakın çevresi turizm ve rekreasyon kullanımına yönelik peyzaj potansiyellerinin saptanması üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 17(32): 64-73.

GUNGOR S., ARSLAN M. (2004). Turizm ve rekreasyon stratejileri için SWOT analizi, görsel kalite degerlendirmesi, turizm tesislerinin begenilirligi ve turizm tesisleri durum analizi uygulamasi: Beysehir ilçesi örnegi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): 68-72.

HARRIS R., WILLIAMS P., GRIFFIN T. (2002). Sustainable Tourism (2nd ed.). Routledge. https://doi. org/10.4324/9780080498362

HVENEGAARD G.T. (1994) Ecotourism: a status report and conceptual frame work. Journal of Tourism Studies 5(2): 24-35.

IRMAK M.A., YILMAZ H. (2011) Determination of perception of flora tourism via surveys. Biological Diversity and Conservation (Biodicon), 4(1): 99-106.

INAN D. (1996). Beyşehir-Üzümlü-Yeşildağ arasında kalan bölgenin florası. Master's Thesis, Selcuk University Institute of Science, Turkiye.

KARAKAYACI Z., KARAKAYACI O., POLAT A. (2023). Beyşehir Gölü Milli Parkı çevresel değerlemesinin seyahat maliyeti ve koşullu değerleme yöntemleri ile belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 38(4):2085-2094. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.928102

KARAKOSE M., TERZIOGLU S. (2019). Flora and botanic tourism potential of Yaralıgöz (Kastamonu) Education and Observation Forest. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 19(1):116-136. https://doi.org/10.17475/kastorman.543547

KARIPCIN Z., ATES A. (2022). Kültürel miras temelli turizmin geliştirilmesinde yerel halkın tutumu-Beyşehir örneği. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi 13: 17-34.

KAYPAK Ş. (2010). Ekolojik turizmin sürdürülebilirliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 2(2): 93-114. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uaifd/issue/21590/231827

KELLY C., PICKERING C.M., BUCKLEY R.C. (2003) Impacts of tourism on threatened plant taxa and communities in Australia. Ecological Restoration and Management 4:37–44.

KILIC S. (2016) Cronbach’ın alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders JMOOD, 6(1):47-48. https://doi.org/10.5455/jmood.20160307122823

KUCUK M. (2013) Beyşehir ilçesi turizm potansiyelinin yerel kalkınmada bir etken olarak harekete geçirilmesinde yerel aktörlerin rolü ve önemi: Konya ili Beyşehir ilçesi üzerine bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5(1), 111-128. https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/issue/16341/171130

KUCUKODUK M. (1988) Beyşehir Gölü florası. TUBİTAK Doğa Botanik Dergisi 13(1): 55-79.

KULEKCI E.A., BULUT Y. (2016) Evaluation of plant that landscape value of carry some cover plants tourism potential flora in Oltu and Olur districts. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6(1): 95-105.

OCAL T., OZCAN F. (2013) Çamlık Caves and tourism potential. Marmara Coğrafya Dergisi, 0(28):423-443. https://dergipark.org.tr/pub/marucog/issue/475/3940

OZCELIK H. (2018) Flora of Dedegöl Mountain and its effects to agricultural production of Lakes Region. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 11(2):38-46.

PESMEN H., GUNER A. (1976) Dedegöl Dağı (Isparta) Florası. TUBİTAK Project No: TBAG-164, Ankara

PICKERING C.M., HILL W. (2007) Impacts of recreation and tourism on plant biodiversity and vegetation in protected areas in Australia. Journal of Environmental Management 85:791–800.

SERIN M., CETIK R. (1984) Yeşildağ-Kurucuova (Beyşehir) Florası. S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Derg. 3: 7-45.

SARI D. (2019) A method to determine the potential for flora tourism in mountainous regions: a case study of the Kackar Mountains National Park, Turkey. Eco.mont. 11: 27-35. https://doi.org/10.1553/eco.mont-11-2s27

SAVRAN A., DURAL H., ERTUGRUL K. (1996) Dökük Dağı (Beyşehir-Konya) florasına katkılar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 2(1):79-98.

SERTAC G., ARSLAN M. (2004) Swot analysis, visual quality assessment, preferences of tourism facilities and tourism facilities' conditional analysis for tourism and recreational strategies: Case study for Beysehir province. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 18(33): 68-72

SINCLAIR-MARAGH G., GURSOY D. (2014) Flora and fauna, tourism. In: Jafari, J., Xiao, H. (eds) Encyclopedia of Tourism. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01669-6_603-1

STEELE P. (1995). Ecotourism: an economic analysis. Journal of Sustainable Tourism 3(1): 29-43.

TUGAY O., BAGCI İ., ULUKUS D., OZER E., CANBULAT M.A. (2012) Kurucuova Beyşehir, Konya/Türkiye Kasabası’nda gıda olarak kullanılan doğal bitkiler. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 5(3):140-145.

TUNCER M., FIRAT E., ECELER A.S. (2017) Beyşehir Gölü ve çevresinin turizm imkânlarinin değerlendiril-mesine yönelik bir araştirma. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(13): 1304–1308. https://doi.org/10.26450/jshsr.210

TIES - The International Ecotourism Society (1990) What is Ecotourism. Retrieved from https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/

T.R. Environmental Law (1983) Official Newspaper, Number, 18132, Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2872.pdf

ULUSAN Y., BATMAN O. (2010) Alternatif turizm çeşitlerinin Konya turizmine etkisi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (23): 243-260, https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/61800/924548

UNUVAR S., ATALAY R. (2019) Yerli ziyaretçilerin ve halkın alternatif turizmin bölgesel kalkınmaya etkisine yönelik algısı: Beyşehir örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22(2): 469-480. doi: 10.29249/selcuksbmyd.546808

WALLACE G., PIERCE M.S. (1996) An evaluation of ecotourism in Amazonas, Brazil. Annals of Tourism Research 23(4): 843-873.

YILMAZ H., KARAHAN F. (2003) Ekoturizm yaklaşımlarında flora turizmi: Palandöken Dağları’nın potansiyeli. I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim, Erciyes-Kayseri.

Downloads

Published

2024-01-10

How to Cite

Temizel, G., Akgöz, E., & Çıtak, B. Y. (2024). Diversity of flora at Lake Beysehir (Turkiye) and its surroundings: an assessment in the context of ecology and tourism. EQA - International Journal of Environmental Quality, 59, 22–32. https://doi.org/10.6092/issn.2281-4485/18491

Issue

Section

Articles